Kolonner/variabler i importfil/liste (Columns/Variables in Import File/list)

De kolonner, der bør bruges i filen og på listen, er defineret her:

  • Antal variabelkolonner, der skal vises (Number of variable columns to show: Standardindstillingen er 10, maks. 30. Antallet af kolonner, der vælges, påvirker antallet af variabler, der vises her – på rullelisten Felt (Field) under Filtrer/Sortér (Filter/Sort) – og hvad der vises, når listen forhåndsvises.
  • Feltet Nøgle (Key field): Standardindstillingen er phone_no. Hvis den indstilles til external_id, skal hver kontakt have et 
    eksternal_id.

  • Entydigt nøglefelt påkrævet (Unique key field required): Standardindstillingen er Nej (No). Hvis den indstilles til Ja (Yes), skal hver kontakt på listen have en entydig værdi i nøglefeltet.
     

Du kan give de anvendte kolonner med variabler (var1-varN) beskrivende navne. De definerede navne vil være navne på variabler i Puzzel, og variabler kan bruges på agentens skærmvisning. Puzzel Support definerer de navne, kunden ønsker at bruge for var1-var30.

Du behøver ikke at konfigurere noget, hvis du bruger date_from, date_to (dato for tidligste/seneste opkald), time_from og/eller time_to (klokkeslæt for tidligste/seneste opkald) for hver kontakt på listen.

Published

Last updated

0
-2